HYALin vaaliohjelma 2018


Äänestä nyt: https://vaalit.hyy.fi

Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset

Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset, HYAL, on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa vaikuttava puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. HYAL uskoo, että ylioppilaskunta tavoittaa jäsenistönsä parhaiten HYYn piirissä toimivien järjestöjen kautta. HYAL haluaa varmistaa, että järjestöillä on parhaat mahdolliset toimintaedellytykset, jotta ne voivat keskittyä edunvalvontaan, opiskelijatapahtumien järjestämiseen ja jäsenistöstään huolehtimiseen. Lisäksi HYAL ottaa kantaa opiskelijoita koskeviin sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, ja haluaa toiminnallaan ja vaikutustyöllään taata jokaiselle opiskelijalle parhaat mahdolliset edellytykset yliopisto-opiskeluun. HYALin puoluepoliittinen sitoutumattomuus tarkoittaa, ettei HYAL ota kantaa asioihin, jotka eivät kuulu ylioppilaskunnan toiminnan piiriin, tai kosketa opiskelijan arkea. HYAL on sitoutunut toteuttamaan toimintaansa arvojensa pohjalta, jotka ovat avoimuus, monimuotoisuus ja yhteisöllisyys.

 

Järjestöjen toimintaedellytykset taattava

HYYn tulee kouluttaa järjestötoimijoita säännöllisesti. Koulutusta tulee tarjota paitsi rajatuista aiheista, myös HYYssä ajankohtaisista teemoista. HYYn tulee tarjota järjestöille näiden tarvitsemia palveluja ja neuvontaa, ja erityisesti uusien järjestöjen neuvontaan tulee panostaa. Järjestöjä koskevista palveluista ja koulutuksista HYYn tulee viestiä selkeästi, ja tiedon tulee olla ajantasaista ja saavutettavissa.

HYYssä toimivien järjestöjen elinehto on monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset järjestötilat. Järjestöt tarvitsevat toiminnassaan kokous-, oleskelu- ja juhlatiloja. Koska HYYn nykyisten järjestötilojen käyttöaste on todella korkea, tulee HYYn selvittää mahdollisuuksia hankkia uusi monitoimitila ylioppilaskunnan järjestöjen käyttöön.

Mikään järjestö ei toimi ilman vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten riittävyys järjestöissä taataan tekemällä järjestötoiminnasta mielekästä ja palkitsevaa. HYY kannustaa kehittämään järjestöjen toimintaa yhteisöllisempään suuntaan rohkeasti, positiivisesti ja ennakkoluulottomasti. Lisäksi HYY kouluttaa järjestötoimijoita kasvattamaan osaamistaan ja tunnistamaan sekä sanallistamaan sen. Järjestötoiminnasta saadut kokemukset ja taidot, kuten kyky organisoida, johtaa ja analysoida tulee nähdä työelämärelevanttina. HYYn tavoitteena tulee olla, että tulevaisuudessa nämä taidot katsotaan yliopistolla opintosuorituksiksi. HYY myös tuottaa järjestöissä toimimisesta todistuksia ja diplomeja sekä varmistaa näiden käytön vakiinnuttamisen järjestökentällään.

 

Jokainen opiskelija on yhtä arvokas

HYYn on varmistettava, että monipuolisten palveluiden kautta jokainen opiskelija saa omaan elämäntilanteeseensa sopivaa yksilöllistä tukea niin yliopistolla, ylioppilaskunnassa kuin opiskelija-arjessaan. HYYn tulee tuottaa palveluita ja toimintaa mahdollisimman tasavertaisesti jokaiselle kampukselle, ja erityisesti perheelliset opiskelijat tulee huomioida uusia palveluita ja tapahtumia suunnitellessa. Perheellisten opiskelijoiden lastenhoitopalvelu Pikku HYY tulee saattaa kokonaan osaksi Helsingin kaupungin joustavaa päivähoitoa.

Koulutus on satsaus yhteiskunnan tulevaisuuteen, ja opiskelu on myös yksilön satsaus omaan tulevaisuuteensa. Opiskelijuus on arvokas elämänvaihe eikä sitä saa nähdä vain välietappina matkalla kohti työelämää. Tämä tulee tunnustaa kaikilla poliittisen päätöksenteon tasoilla paitsi yhteiskunnassa, myös yliopistolla. Opiskelijoiden tuet eivät saa olla ikäsidonnaisia. Opintotukeen ei tule enää tehdä leikkauksia eikä tukien saantiperusteita saa kiristää. Asumistuen ruokakuntakohtaisuudesta on luovuttava ja tuesta tehtävä yksilökohtainen.

Yliopiston tulee tarjota monipuolisia opiskelumuotoja. Pelkät verkkotentit eivät korvaa laadukasta opetusta, mutta toisaalta läsnäolopakko ei palvele jokaisen kurssin tarpeita. Kurssien toteutusmuotojen tulee olla perusteltuja ja lisäksi joustavia, jotta opinnot eivät kuormita esimerkiksi perheellisiä. HYYn tulee vaikuttaa siihen, että opetushenkilökunnan osaaminen yhdenvertaisuusasioissa, kuten monikulttuurisuus- ja esteellisyyskysymyksissä on ajantasaista.

HYYn on kartoitettava esimerkiksi kyselyin, mitä opiskelijat todella tarvitsevat ja tehtävä vaikuttamistyötä ja uusia avauksia opiskelijoiden tarpeiden pohjalta.

 

Mielenterveys edellä, kokonaisvaltaista hyvinvointia unohtamatta

Opiskelijoiden mielenterveyden on oltava aiempaa vahvemmin terveyskeskustelun keskiössä. Mielenterveys on nähtävä osana yleisterveyttä ja mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa systemaattisesti purettava. Varhainen puuttuminen opiskelijan mielenterveysongelmiin ehkäisee muun muassa opintojen hidastumista, syrjäytymistä ja vakavampia mielenterveysongelmia. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on tehtävä helpommin saavutettavaksi, matalamman kynnyksen palveluksi. Esimerkiksi YTHS:n takaisinsoittopalvelun rinnalle tulee luoda joustavampi ja matalamman kynnyksen väylä hakeutua avun piiriin. Mielenterveyspalvelujen saatavuuden ja niistä tiedottamisen on vastattava kysyntään, jotta mahdollisimman moni apua tarvitseva pääsee avun piiriin.

Opiskelijoiden nykyistä paremman mielenterveyden on oltava kaikkien yhteiskunnallisten tahojen yhteinen tavoite. Yliopiston on annettava opiskelijoille nykyistä enemmän mielenterveydellistä tukea, kuten koulutusta projektin- ja stressinhallintaidoista sekä työkaluja itseohjaukseen opinnoissa. Tämän on tapahduttava säännöllisesti ja opintojen alusta alkaen. HYYn tulee myös selvittää mahdollista YTHS:n, yliopiston ja julkisen terveydenhuollon välistä yhteistyötä mielenterveyspalvelujen koordinoimisessa.

Opiskelijoille on mahdollistettava kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi. HYY vaikuttaa yliopistolla, jotta yliopisto tarjoaisi opiskelijoille aiempaa enemmän hiljaisia ja rauhallisia työskentelytiloja. Lisäksi tilaratkaisuja suunniteltaessa tulee tähdätä ergonomisiin opetus- ja työskentelytiloihin. HYY edistää vaikuttamistyöllään positiivisesti YTHS:n ja korkeakoululiikunnan roolin vakiinnuttamista ja kehittää näiden tahojen välistä yhteistyötä entisestään. YTHS:n saavutettavuus ja terveydenhuollon laadukkuus tulee varmistaa myös tulevaisuudessa jos korkeakouluterveydenhuolto yhtenäistyy ja amk-opiskelijat siirtyvät YTHS:n asiakkaiksi.

 

Enemmän yhteisöllisyyttä yliopistolle ja ylioppilaskuntaan

Vuoden 2017 nuorisobarometrin mukaan yhteisöön kuulumisen tunne on vahvasti yhteydessä onnellisuuden tunteen kokemiseen. HYY on se yhteisö, joka voi mahdollistaa tämän. Järjestöjensä kautta HYY antaa jäsenilleen mahdollisuuksia luoda ja kehittää suhdeverkostojaan sekä osallistua heille mielekkääseen ja merkitykselliseen vapaa-ajan toimintaan. HYYn tulee kartoittaa opiskelijoiden kokeman yhteisöllisyyden tilanne ja tehdä toimenpiteitä yhteisöllisyyden kehittämiseksi entisestään. HYYn tulee tukea järjestöjä ja tuutoreita yhteisöllisen ilmapiirin ja toimintakulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä tarjoamalla muun muassa tiloja, koulutusta sekä toiminta-avustusta.

HYYn tulee varmistaa, että opiskelijaedustajat ovat mukana yliopiston päätöksenteossa arvostettuina, tasavertaisina jäseninä. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien on oltava todellisia, ja HYYn on vaadittava yliopistolliseen päätöksentekoon kaikkien edustustahojen tasavertaista vaikuttamismahdollisuutta, tasakolmikantaa. HYY kouluttaa aktiivisesti opiskelijaedustajia sekä etsii uusia tapoja kouluttaa opiskelijaedustajia esimerkiksi sähköisesti. HYYn tulee myös kartoittaa mahdollisuuksia taata opiskelijaedustajille opintopisteitä opiskelijaedustajakoulutuksiin ja -toimintaan osallistumisesta.

HYYn on aktiivisesti kehitettävä ja ylläpidettävä opiskelijoiden roolia ja näkyvyyttä yliopistolla. Jokaisella opiskelijalla on oikeus kokea olevansa osa tiedeyhteisöä, ja tämän varmistaminen on myös HYYn tehtävä. Iso Pyörä -koulutusohjelmauudistuksen ihannetila tulee viimein saattaa toteutukseen: poikkitieteelliset, oppiainerajat monimuotoisesti ja laadukkaasti ylittävät opiskelumahdollisuudet lisäävät ja tukevat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä yliopistolla.