Tavoitteellisempaa taloutta tulevaisuudessa?


Ainejärjestöläisten edaattori Arttu Lindroth kävi vuoden ensimmäisessä edustajiston kokouksessa esittelemässä HYALin kantaa HYYn keskipitkän aikavälin taloussunnittelman (KTS) uudistamiseen.

”Arvon puheenjohtaja, hyvä edustajisto.

Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä on huolellisesti käynyt KTS:ää läpi ja tutkinut sen toteutumista talousarvioita laadittaessa. KTS on uudistettava; nykyisiin tavoitteisiin on luotava selkeät vuosittaiset osatavoitteet ja päivitettävä dokumentin kirjoittamisajankohdasta muuttunut toimintaympäristö vastaamaan nykyistä tilannetta.

Yhtymä ja toimintatalous muodostavat yhdessä HYYn. KTS:n mukaan toimintatalouden tehtävä on toteuttaa HYYn aatetta ja Yhtymän tehtävä on rahoittaa sitä – tämä on itseasiassa ensimmäinen asia, jonka KTS meille kertoo. Uskallamme kuitenkin väittää, että erottelu on keinotekoinen. Omistajastrategia määrittelee Yhtymän voitonjaon, joka on toimintatalouden kannalta keskeisin tulopuolen merkintä. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa ei ole syytä laatia ilman luotettavaa ennustetta Yhtymän voitonjaon kehittymisestä. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja Yhtymän omistajastrategia ovat saman kolikon kaksi puolta, ja niiden yhdistämistä yhdeksi dokumentiksi on syytä harkita vakavasti.

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on mielestämme toisinaan jätetty edustajistossa liian vähälle huomiolle talousvalmistelussa, eikä talousarvio nykyisessä muodossaan vastaa niitä tavoitteita, joihin olemme aiemmin yhdessä sitoutuneet. Esimerkiksi KTS:n väliotsikon ’Jäsenmaksu’ alla on eritelty tavoitteemme jäsenmaksuttomasta HYYstä vuoteen 2025 mennessä ja se kuuluu näin: Vuonna 2025 Yhtymän liiketoiminnasta saatavilla tuloilla katetaan kaikki ylioppilaskunnan menot vuoden 2016 talousarvion laajuudessa.

Kuitenkin olemme kasvattaneet menopuolta vuoden 2016 tilinpäätöksestä noin 400 000:lla eurolla. On käytävä keskustelu siitä, voidaanko tavoitteeseen edelleen realistisesti päästä, ja sitten suunnitelmallisesti edetä sellaista tavoitetta kohden, johon yhdessä sitoudumme. Nyt jäsenmaksuton HYY on näyttänyt meille yhteistä suuntaa, ja siihen olemme tyytyväisiä. Jos 2025 tavoite on edelleen realistinen – järjestöjen toimintaedellytyksiä heikentämättä – olemme siihen valmiita. KTS:n pitää kuitenkin ohjata menopuolen kehitystä entistä selvemmin.

KTS tarvitsee myös lisää konkretiaa. Sen pitää jatkossa ottaa selkeämmin vuosittaisilla tavoitteilla kantaa, missä tahdissa jäsenmaksua voidaan laskea. Taloussuunnitelmaa uudistaessa pitää varmistaa, että liian nopealla jäsenmaksun laskemisella ei vaaranneta Yhtymän kasvua. Jäsenmaksun voimakas laskeminen vasta tavoitevuoden 2025 lähellä antaa Yhtymälle enemmän pelivaraa kasvattaa varallisuuttaan ylioppilaskunnan käyttöön. Kasvun mahdollisuuksia ei tule tukahduttaa liian ahneella ja nopealla tulouttamispolitiikalla. Toinen asia, johon tarvitaan lisää konkretiaa KTS:ssä, on tavoite käyttörahaston kerryttämisestä, jossa on pitäydyttävä. Jotta aiemmin asetettu tavoite käyttörahaston ja budjetin menopuolen yhtäsuuruudesta vuonna 2021 saavutetaan, on sille määriteltävä tarkka vuosittainen euromääräinen tavoite.

Myöskään toimintaympäristö ei ole pysynyt KTS:n viitoittamalla tiellä. A-rapun remontti, B-rapun ulosvuokraus, saunojen ja kokoustilojen poistuminen käytöstä sekä HYY150 ovat esimerkkejä sellaisista poikkeamista, jotka olisi hyvällä suunnittelulla voinut huomioida keskipitkän aikavälin taloussuunnitetta laadittaessa – ja varmasti ne olisi huomioitu, jos edustajisto olisi aikanaan niistä tiennyt. Nyt KTS:ää uudistaessa, tulee näiden kaltaiset toimintaympäristön muutokset huomioida selkeästi talouden ennustettavuuden vuoksi.

Arvon edustajiston jäsenet,

Ainejärjestöläiset haluaa kiinnittää edustajiston huomion HYYn piirissä toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiin KTS:ään liittyen, esimerkiksi:

  • Unisport kerää aiempaa suurempia korvauksia urheilujärjestöjen tilankäytöstä,
  • järjestötukien leikkaaminen estää luotettavan ennakkosuunnittelun likimain kaikilta Tahlon täyttäjiltä ja
  • B-rapun ulosvuokrauksessa on uusia tiloja etsittäessä oltava reilu kaikkia järjestöjä ja osakuntia kohtaan! Kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvällä sijainnilla oleviin tiloihin.

Nyt kun KTS uudistetaan, on kaikkien muotoilujen mielestämme huomioitava seuraavat seikat:

  • Omistajastrategia ja KTS kuuluvat voimakkaasti yhteen.
  • Käyttörahaston kasvattamistavoite on asetettava vuositasolla euromääräisenä ja on laadittava sitä esittävä graafi helpottamiseksi löydyttävä
  • Jäsenmaksun laskemisesta on laadittava vuosittainen tavoite, joka kiihtyy vuoden 2025 lähestyessä.
  • Budjetoinnin valmistelussa on noudatettava selvästi nykyistä tarkempaa suunnitelmallisuutta – satojen tuhansien kalustehankinnat tai HYY150 kaltaiset asiat eivät jatkossa saa tulla yllätyksenä ja niiden täytyy näkyä KTS:n kaltaisissa dokumenteissa
  • Tarvitsemme nykyistä paremmat tiedot Yhtymältä tulevista remonteista ja opiskelijoita koskevista tilamuutoksista paljon aiemmin, jotta voimme luotettavasti laatia omat taloussuunnitelmamme ja suunnitella tulevaa
  • Tilasuunnittelussa on huomioitava esteettömyys ja opiskelijajärjestöjen monimuotoinen kulttuuri – yksi tilatyyppi ei sovellu kaikkeen käyttöön ja yhteistiloja sekä kokoustiloja tarvitaan myös tulevaisuudessa. Wilhelmssonin, Cajsan, Batmanin, Rydmanin ja Seppeleen käyttötilastoista selviää jo nyt, missä kokoustiloille on kysyntää; kysyntää on Uudella, ei Dommalla.

Tällä lähetekeskustelupuheenvuorolla toivomme vuosittaisia tavoitteita sekä KTS:n kokonaisvaltaista uudistamista vastaamaan sitä todellisuutta, jota HYY on elänyt jo useita vuosia. Kiitos.”

 

Arttu Lindroth,
HYAL Teologit