HYAL Vaaliohjelma 2022


HYAL-Vaaliohjelma-2022-juliste-CMYK

IN ENGLISH BELOW! PÅ SVENSKA NEDAN!

HYAL EDUSTAJISTOVAALIOHJELMA 2022

1.JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTA ON TURVATTAVA MYÖS HEIKOSSA TALOUSTILANTEESSA

Yhteisöön kuuluminen vaikuttaa tutkitusti yksilön hyvinvointiin ja mielenterveyteen positiivisesti. HYYn piirissä toimivat yhteisöt mahdollistavat tärkeitä ja merkityksellisiä kokemuksia opiskelijoille. HYYn talousnäkymät seuraavalle edustajistokaudelle 2023-2024 eivät näytä valoisilta. Kaikilla vapaaehtoisvoimin pyörivillä järjestöillä ja yhteisöillä ei ole omasta takaa resursseja ylläpitää toimintaansa ilman ylioppilaskunnan tukea. Järjestöjen toimintaedellytykset täytyy säilyttää jatkossakin. HYYn tulee auttaa  yhteisöjämme rahallisesti toiminta-avustuksilla, tarjoamalla toiminnalle ja tapahtumille tiloja sekä järjestämällä koulutuksia, jotta voimme yhdessä olla kehittämässä ja vaalimassa  opiskelijakulttuuria. 

2.VAIKUTTAVA EDUNVALVONTA TURVAA SUJUVAN OPISKELUN

Juhlapuheissa usein todetaan, että opiskelijat ovat osa yliopistoyhteisöä, mutta toteutuuko se? Hallinnon opiskelijaedustajat yhdessä ylioppilaskunnan kanssa tuovat esiin opiskelijan näkökulmaa niin osastojen, tiedekuntien kuin ylemmän hallinnon tasoilla. Tästä huolimatta opiskelija kohtaa arjessaan monenlaisia haasteita. Mistä tukea opintoihin voi saada ja miten yhdistää opinnot sujuvasti omaan elämään? Opiskelijaedustajien koulutukset ja sujuva työskentely opiskelijan paremman huomisen puolesta täytyy olla selkeää ja vuorovaikutteista. Yliopiston tulee mahdollistaa opintojen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus erilaisissa elämäntilanteissa.  Yliopiston ei kuulu sulkeutua erillisiin tiedekuntiin, vaan opintojen poikkitieteellisyys ja merkityksellisyys on mahdollistettava. 

3.UNELMAMME  OPISKELIJAMYÖNTEISESTÄ YHTEISKUNNASTA 
Opiskelu on opiskelijan työ ja siksi opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus täysipainoiseen opiskeluun. Tällä hallituskaudella korkeakouluopiskelijat on unohdettu ja hintojen nousu iskee myös meidän kukkaroihimme. Opiskelijaruokailun ja julkisen liikenteen lippujen hintoja ei tule nostaa, sillä pienet korotukset ja leikkaukset siellä täällä nakertavat opiskelijan valmiiksi heikkoa toimeentuloa. Vaadimme, että HYY ajaa opintotuen lainapainotteisuudesta luopumista ja opintorahan tason nostamista. Toimeentulon epävarmuus aiheuttaa stressiä ja on yksi syy opiskelijoiden mielenterveysongelmiin. Opiskelijan tulee saada tukea arjesta ja opinnoista selviytymiseen tarpeen vaatiessa. Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaavien tahojen tulee viestiä keskenään ja huolehtia, ettei yksikään opiskelija joudu väliinputoajaksi hakiessaan apua YTHS:ltä tai julkisesta terveydenhuollosta.

HYAL 2022 Representative Council Election GOALS

1.THE ACTIVITIES OF ORGANISATIONS AND COMMUNITIES MUST BE ENSURED – EVEN IN A POOR FINANCIAL SITUATION

Belonging to a community has been shown to have a positive effect on the wellbeing and mental health of individuals. Communities operating under HYY make it possible for students to have important and meaningful experiences. HYY’s financial prospects for the 2023–2024 Representative Council term are not looking very bright. All organisations and communities operating on a volunteer basis do not have enough resources to maintain their activities without support from the Student Union. The operating conditions of organisations must be retained in the future, too. HYY must help our communities financially with operating grants, by offering premises for their activities and events, and by organising training events to help us develop and foster student culture together. 

2.IMPACTFUL ADVOCACY WORK ENSURES THE SMOOTH FLOW OF STUDIES

In speeches, students are often said to be a part of the University community, but can this be seen in practice? Together with the Student Union, student representatives in administration take student perspectives forward at the levels of departments, faculties and upper administration. Despite this, students face many challenges in their everyday life. Where can they get support for studies, and how do they balance their studies and other parts of their life? The training provided for student representatives and their seamless work for a better future for students must be clear and interactive. The University must guarantee the equality and accessibility of studies in different situations in life. The University must not be divided into separate, isolated faculties – the meaningfulness and interdisciplinary nature of studies must be ensured.

3.OUR DREAM OF A STUDENT-FRIENDLY SOCIETY

Studying is the job of students, and students must therefore have the opportunity to study full time. During the current Government’s term, higher education students have been forgotten despite the fact that increasing prices hit our wallets, too. The prices of student meals and public transport tickets must not be raised, as small increases and cuts here and there further weaken the already poor financial situation students are in. We demand that HYY advocates decreasing the emphasis on loans in student aid and raising the level of the study grant. Uncertainty over subsistence causes stress and is one of the reasons for the mental health problems among students. Students must receive support for surviving their everyday life and studies should they need it. The parties responsible for student health care must communicate with one another and ensure that no student falls through the net when seeking help from the FSHS or public health care.

HYAL’s 2022 delegationsval mål

1.VERKSAMHETEN INOM FÖRENINGARNA OCH SAMFUNDEN MÅSTE GARANTERAS OCKSÅ I EN FÖRSÄMRAD EKONOMISK SITUATION

Forskning har visat att det inverkar positivt på en individs välmående och mentala hälsa att man hör till en gemenskap och har ett sammanhang. De samfund som verkar inom HUS ger viktiga och betydelsefulla erfarenheter åt studenterna. HUS ekonomiska utsikter inför följande delegationsperiod 2023-2024 ser inte ljusa ut. Alla föreningar och samfund som fungerar på basis av frivilliga insatser har inte egna resurser för att upprätthålla verksamheten utan stöd från studentkåren. Verksamhetsförutsättningarna för föreningarna måste bevaras också i fortsättningen. HUS måste hjälpa våra föreningar och samfund ekonomiskt genom verksamhetsbidrag, genom att erbjuda lokaler för verksamheten och för olika evenemang samt genom att ordna skolningar så att vi tillsammans kan utveckla och ta hand om studentkulturen.

2.EN INFLYTELSERIK INTRESSEBEVAKNING GARANTERAR SMIDIGA STUDIER

Man säger ofta i olika festtal att studenterna är en del av universitetssamfundet, men är det så i verkligheten? Studentrepresentanterna inom förvaltningen hämtar tillsammans med studentkåren fram studenternas synvinkel på frågor som behandlas både på avdelnings- och fakultetsnivå samt också på högre nivåer inom förvaltningen. Trots det här möter studenten på många utmaningar i sin vardag. Varifrån ska man få stöd i sina studier och hur ska man smidigt kombinera studierna med allt annat i livet? Skolningarna som erbjuds studentrepresentanterna och arbetet för att trygga en bättre framtid för studerandena måste vara tydliga och interaktiva. Universitetet måste se till att studierna är likvärdiga och tillgängliga i olika livssituationer. Universitetet ska inte isolera sin verksamhet inom olika fakulteter utan det måste vara möjligt och anses viktigt att kunna avlägga tvärvetenskapliga studier.

3.VÅR DRÖM OM ETT SAMHÄLLE SOM ÄR POSITIVT FÖR STUDENTERNA Studierna är studenternas arbete och därför måste studenterna ha möjlighet att satsa på att studera på heltid. Under den här regeringsperioden har studenterna blivit bortglömda och alla prishöjningar inverkar också på vår ekonomi. Man får inte höja priserna på studentmåltiderna och biljetterna för de allmänna kommunikationerna, eftersom små höjningar här och där har en stor inverkan på studentens försörjning, som redan nu är i en dålig situation. Vi kräver att HUS arbetar för att betoningen på studielån i studiestödet avskaffas och att nivån på studiepenningen höjs. Den ekonomiska osäkerheten förorsakar stress och är en orsak till de psykiska problemen bland studenterna. Studenten måste vid behov få stöd för att klara av vardagen och studierna. De aktörer som ansvarar för studerandenas hälsovård måste kommunicera med varandra och se till att inte en enda studerande kommer i kläm då man söker hjälp på SHVS eller den offentliga hälsovården.