Yhdistyksen säännöt


Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.4.2016

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

1 § Yhdistyksen nimi on HYAL ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhdistyksen kieli on suomi.

II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

4 § Yhdistyksen tarkoituksena on

 • valvoa Helsingin yliopiston opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etuja yliopistossa, yhteiskunnassa ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistossa ja muissa toimielimissä
 • edistää akateemista vapautta, sivistysyliopistoa ja mahdollisuuksia opiskella erilaisissa elämäntilanteissa
 • ajaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhteisöjen, kuten järjestöjen etua, kuitenkin niin, että yksittäisen opiskelijan hyvinvointi ja etu ovat etusijalla.

5 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu-, tiedotus- ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • järjestää kokouksia
 • tekee esityksiä ja aloitteita Helsingin yliopiston ja HYY:n toimielimille
 • nimeää ehdokkaita HYY:n hallintoelimiin ja niihin rinnastettaviin työryhmiin sekä toimikuntiin
 • voi järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi

6 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

7 § Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

III Jäsenet

8 § Jäseneksi liittyminen

 • Jäseneksi voi hakea henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
 • Jäseneksi voidaan hyväksyä HYY:n jäsen. Erityisestä syystä jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö.
 • Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

9 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

 • Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 • Jäsen voidaan erottaa, mikäli hänen toimintansa katsotaan vahingoittaneen yhdistystä, hän ei ole maksanut jäsenmaksua määräaikaan mennessä, täyttänyt muita jäsenyyden velvoituksia tai hän ei täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 • Jäsen voidaan erottaa, mikäli hän toimii jonkin toisen HYY:n edustajistossa vaikuttavan ryhmän edustajana HYY:n tai HYY Yhtymän toimielimissä.
 • Jäsenen erottamisesta maksamattoman jäsenmaksun takia päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenen erottamisesta muussa tapauksessa päättää yhdistyksen kokous.
 • Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä valmistuessaan Helsingin yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimusten mukaisesti tai kun hän on kolme peräkkäistä lukuvuotta poissaolevana Helsingin yliopistosta. Jäsen voi kirjallisesti ilmoittaa hallitukselle haluavansa jatkaa jäsenyyttään yhdistyksessä, jolloin hallitus voi päättää jäsenyyden jatkamisesta erityisestä syystä.

10 § Liittymis- ja jäsenmaksu

 • Jäseniltä perittävästä liittymis- tai jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.

IV Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa kullakin jäsenellä on käytettävissään yksi henkilökohtainen ääni. Äänivaltaa ei voi siirtää tai luovuttaa valtakirjalla.

12 § Äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, ellei joku kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä pyydä suljettua lippuäänestystä. Henkilövaalit suoritetaan tarvittaessa suljettuna lippuäänestyksenä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, ellei puheenjohtaja halua ratkaista asiaa arvalla. Henkilövaaleissa tasan menneen äänestyksen ratkaisee aina arpa.

13 § Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on marras-joulukuussa pidettävä syyskokous ja toinen tammi-helmikuussa pidettävä kevätkokous. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen kokoukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää seuraavan kokouksen kokouskutsuun.

14 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljän viikon kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15 § Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalle. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja hallituksen jäsenen erottamista koskevat, sekä muut yhdistyslain ja näiden sääntöjen velvoittamat asiat.

16 § Varsinaiset kokoukset:
16.1. KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus
 • vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle
 • vahvistetaan talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16.2. SYYSKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan yhdistyksen hallituksen 5-12 muuta jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt – toisen toiminnantarkastajan tilalle voidaan kokouksessa valita tilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • määrätään tulevan toimikauden jäsenmaksun suuruus ja viimeinen maksupäivä

V Yhdistyksen hallitus ja nimenkirjoitus

17 § Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

18 § Hallitus valitsee keskuudestaan yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

19 § Yhdistyksen jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen kokouksessa, ellei hallituksen kokous päätä kokous- tai asiakohtaisesti toisin.

20 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja sekä joku hallituksen jäsenistä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

VI Edustajistoryhmä HYAL

21 § Yhdistys pyrkii asettamaan ehdokkaita HYY:n edustajistovaaleissa. Vain yhdistyksen jäsen voi olla yhdistyksen edustajistovaaliehdokas.

22 § Yhdistyksen listoilta HYY:n edustajistoon valitut edustajat sekä heidän varahenkilönsä muodostavat HYALin edustajistoryhmän, joka on HYY:n edustajiston työjärjestyksen mukainen edustajistoryhmä.

23 § Yhdistyksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajistoryhmässä, ellei edustajistoryhmä päätä toisin kokous- tai asiakohtaisesti.

VII Tilikausi ja toiminnantarkastus

25 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajille tai toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

VIII Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

26 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

27 § Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.