Vastine Maailmanpyörän kannanottoon: Rakennetaan kestävää tulevaisuutta kestävästi


HYY ei pelasta maailmaa yksin. On tärkeää, että ylioppilaskuntamme osallistuu koko muun maailman kanssa ilmasto- ja ympäristökriisien vastaiseen taisteluun. Mutta onko kestävän kehityksen asiantuntijan palkkaaminen todella se ainoa tai oikea tapa? HYALin edustajistoryhmä Ainejärjestöläiset haluaa vastata Maailmanpyörän kannanottoon asiasta.

Ylioppilaskunnan poliittiset linjat määrittelevässä linjapaperissa sanotaan:

“HYY on rohkea ja vastuullisesti toimiva yhteisö, joka ymmärtää toimivansa osana globaalia kokonaisuutta. HYY tekee oman osuutensa ympäristön ja ihmiskunnan yhteisen paremman tulevaisuuden puolesta edistämällä kestävän kehityksen tavoitteita niin yliopistolla, kaupungissa kuin laajemmin yhteiskunnassa.”

HYYn uudessa strategiassa vuosille 2020-2024 määritellään:

“Vaikutamme toiminnassamme, yliopistolla sekä yhteiskunnassa säilyttääksemme maapallon elinkelpoisena taistellen ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia vastaan.”

Kestävyys on ja sen tuleekin olla toimintaamme läpileikkaavaa. Se vaikuttaa jokaiseen ylioppilaskunnan sektoriin. Esimerkiksi, HYYn tilaisuuksissa tarjoillaan ensisijaisesti kasvis- ja vegaaniruokaa, HYYn tapahtumasektori ottaa tänä vuonna käyttöön Ekokompassin ja järjestöille jaettaviin toiminta-avustuksiin vaikuttavat järjestöjen ympäristötoimet. Kestävyyskysymykset ovat myös erottamaton osa HYYn tekemää edunvalvontaa sen kaikilla tasoilla.  Esimerkiksi viime vuonna yhtenä HYYn kolmesta eduskuntavaalikärjestä oli vaatia päättäjiltä kunnianhimoisempaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. HYY on myös tuottanut yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ilmastoaiheisia tapahtumia. HYY ei kuitenkaan itse ole, eikä sen tule olla, ilmasto- tai ympäristöjärjestö. 

Ylioppilaskunnan tarkoitus ja moniulotteinen kestävyys

Tammikuussa hyväksytyn strategian mukaan HYYn tarkoitus on olla yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen tukea ja tilaa kasvuun aktiiviseksi, valveutuneeksi ja kriittiseksi kansalaiseksi. Strategiaan määritellyn tarkoituksen mukaan ylioppilaskunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä, valvoo heidän etuaan yliopistolla ja yhteiskunnassa sekä edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä niin nykyisten kuin tulevienkin opiskelijoiden kannalta. On äärimmäisen tärkeää, että teemme oman osamme ja olemme osa globaalia kokonaisuutta. HYY ei kuitenkaan yksin pelasta koko maailmaa, vaan sen on jatkossakin toimittava yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa, tehden oman osansa kestävän tulevaisuuden eteen. Mutta jos me emme valvo jäsentemme etua yliopistolla tai huolehdi omasta yhteisöstämme, ei sitä tee kukaan. Siksi sen täytyy olla toimintamme ydin.

Kestävyys on määritelty yhdeksi ylioppilaskuntamme arvoista tammikuussa hyväksytyssä uudessa strategiassa. Strategiaan määritellyssä kestävyydessä ekologisen rinnalle on nostettu myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Sosiaalinen kestävyys on yksilöiden sekä yhteisön inhimillisen ja eettisen toiminnan mahdollistamista nyt ja tulevaisuudessa. Ylioppilaskunta kantaa siis vastuuta jäsenistään, työntekijöistään sekä yliopistoyhteisöstä. Taloudellisella kestävyydellä varmistetaan HYYn tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut myös tuleville opiskelijasukupolville. Tämä moniulotteinen kestävyys näkyy useassa uuden strategian tavoitteessa. Strategia määrittelee ylioppilaskunnan toimintaa seuraavat viisi vuotta ja ensimmäisiä askeleita sen toteutumisessa otetaan jo tänä vuonna, muun muassa tavoitteella saada kestävä kehitys osaksi kaikkea toimintaa.

Maailmanpyörän julkaisema kannanotto maalaa kestävyys-asioiden huomioimiseen liittyen erittäin mustavalkoisen kuvan. Asia ei kuitenkaan ole mustavalkoinen. Linjapaperin linjoja toteutetaan jo nykyisellään jatkuvalla toiminnalla ja strategiankin ilmasto- ja ympäristötavoite tulee edistymään vuoden aikana. Strategiakautta on vuoden päättyessä vielä neljä vuotta jäljellä, joten väite siitä, ettei tavoitteita olisi mahdollista saavuttaa ilman uutta asiantuntijaa, on tällä hetkellä huteralla pohjalla.

Kohti jäsenmaksutonta HYYtä, kestävästi

Kaikki edustajistoryhmät ovat sitoutuneet tavoitteeseen jäsenmaksuttomasta HYYstä 2025. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2025 mennessä liiketoimintaamme tekevän Ylvan voitonjaon olisi katettava koko ylioppilaskunnan toimintatalouden vuoden menot. Jotta tämä olisi mahdollista, on tarvittu mittavia investointeja, joita varten on otettu kymmeniä miljoonia euroja lainaa. Ylvan käynnissä olevat suuret hankkeet vaikuttavat keskeneräisyytensä vuoksi myös Ylvan tulokseen ja tuloutuskykyyn kunnes investoinnit alkavat tuottaa. Vaikka taloutemme on yleisesti vakaalla pohjalla, on vaarallista antaa ymmärtää ylioppilaskunnan uivan rahassa ennätyssuurien investointihankkeiden ollessa käynnissä. Ennen kuin investointien onnistumisesta voidaan olla varmoja, ylioppilaskunnan on tärkeää olla kasvattamatta budjettiaan liiaksi, varsinkaan jos uudet kulut sisältävät turhia riskejä. Uuden täysipäiväisen pysyvän kestävän kehityksen asiantuntijan palkkaaminen olisi kaikessa hyvässä tahdossaan ollut taloudellinen riski. Kustannus asiantuntijasta on 40 000 €, mutta tämä olisi vuosittain toistuva kulu.

HYYllä on ollut aiemmin osa-aikainen kehitysyhteistyökoordinaattori. Kyseinen tehtävä ei kuitenkaan vastaa sisällöltään Maailmanpyörän ehdottamaa toimenkuvaltaan enemmän vaikuttamistyöhön painottuvan kestävyysasiantuntijan tehtävää. Siksi asiantuntijan todellista tarvetta ja toimivuutta organisaatiossamme on hyvin vaikea arvioida ja tästä johtuen vakituisen asiantuntijan palkkaaminen olisi sisältänyt korostetun riskin. Kehitysyhteistyötoiminnan osalta on otettava myös huomioon Suomen hallituksen tekemät suuret leikkaukset kehitysyhteistyön rahoitukseen. Leikkausten takia HYYn ei ole ollut mahdollista pyörittää aiempaan tapaansa kahta omaa hanketta, sillä Ulkoministeriö on vuodesta 2015 evännyt uudet hanketuet kaikilta pieniltä toimijoilta. Hankkeita tuleekin nykyisellään tehdä yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa. Nykyisellä mallilla asiantuntija pystyy käytännössä tekemään kehitysyhteistyön sektorilla HYYssä varsin vähän. Jos rahoitukseen liittyen tehdään kansallista vaikuttamista, kuuluu se pääasiallisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton vastuisiin.

Maailmanpyörän lietsoma kaikki tai ei mitään -diskurssi on myöskin turhan yksinkertaistava: kokeillakseen kestävyysasiantuntijan toimivuutta, ylioppilaskunta voisi esimerkiksi palkata projektityöntekijän tehostamaan ylioppilaskunnan oman toiminnan vastuullisuutta kaikilla sektoreilla. Projektityöntekijän kautta olisi helpompi arvioida onko asiantuntijalle todella tarve, pienentää rekrytointiin liittyvää riskiä sekä tarkastella tuoko asiantuntija toivottua lisäarvoa vai ei. Valitettavasti Maailmanpyörä ei ollut halukas tekemään tällaista ehdotusta budjettia valmisteltaessa.

Kestävyyttä edistävää toimintaa ja liiketoimintaa

HYY tekee nykyisellään laadukasta kestävyystoimintaa. Ympäristö- ja kehitysyhteistyövaliokunta ovat tässä merkittävässä roolissa ja niissä toimivat vapaaehtoiset tekevät upeaa työtä yhteisten tavoitteidemme eteen. Näistä valiokunnista löytyy suuri määrä osaamista ja intohimoa, joten hallituksen jäsenet eivät jää sektoriensa kanssa yksin. On siis ristiriitaista väittää koko sektorin olevan yhden hallituslaisen varassa, kun sektorilla toimii aktiivinen ja aktiivimäärältään suuri valiokunta. Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä arvostaa valiokuntalaisten tekemistä, osaamista ja paloa, vaikka he eivät saakkaan tärkeästä työstään palkkaa tai palkkiota. Meille on tärkeää, että niin ympäristö- ja kehitysyhteistyösektorien vapaaehtoiset kuin kaikki muutkin ylioppilaskuntamme piirissä toimivat vapaaehtoiset saavat HYYltä tukea toimintaansa. Edustajiston päätöksen mukaisesti ylioppilaskunnalle palkataan vuoden 2020 aikana uusi vapaaehtoisten kanssa työskentelevä asiantuntija, jonka tarkoituksena on tukea kaikkien ylioppilaskuntamme piirissä toimivien vapaaehtoisten työtä ja jaksamista, ei pelkästään joidenkin tiettyjen sektorien.

Keskusteltaessa HYYn kestävän kehityksen toiminnasta, irrotetaan Ylva usein irralliseksi ylioppilaskunnasta. HYYn toimintatalouden vaikutus ympäristöön on varsin mitätöntä verrattuna liiketoimintamme vastaavaan. Ylvan tekemät avaukset ovat siksi äärimmäisen tärkeitä ja parhaimmillaan tarjoavat uudenlaisen mallin tehdä liiketoimintaa ja siten toimimme suunnannäyttäjinä muille. Ylvan omistamme me opiskelijat ja Ylva toteuttaa liiketoiminnassaan edustajiston hyväksymää omistajastrategiaa. Ylvan teot kestävän kehityksen puolesta ovat siis myös HYYn tekoja kestävän kehityksen puolesta. Ylvan tällä hetkellä käynnissä olevissa rakennushankkeissa ja investoinneissa onkin kiinnitetty erityisesti huomiota kestävyyteen. Esimerkiksi Lyyra-hankkeelle haetaan kansainvälisen huipputason ympäristösertifiointia. Näiden hankkeiden ympäristöystävällisen toteuttamisen mahdollistamiseksi toimintatalouden budjetoinnin tulee olla maltillista tulevina vuosina. Omistajastrategia on tulossa jälleen tänä vuonna edustajiston hyväksyttäväksi. Sen myötä voimme varmistaa, että Ylva jatkaa myös oman osansa tekemistä kestävyystavoitteidemme eteen.

Linkit vastineessa mainittuihin dokumentteihin

Omistajastrategia

Tavoiteohjelma vuodelle 2020

Strategia 2020-2024

Linjapaperi